ประกาศสภาเทศบาลตำบลโนนไทย เรื่องกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และสมัยประชุม สมัยสามัญสมัยแรก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

30 มี.ค. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :