ประกาศเทศบาบลฯ เรื่อง การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายงบเฉพาะการ การประปา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 1/2566

31 ต.ค. 65