ประกาศเทศบาลตำบลโนนไทย เรื่อง การกำหนดวิธีการและอัตราค่าตอบแทนเป็นรายปีจากผู้รับใบอนุญาตตามมาตรา 9 แห่งประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2561

28 พ.ย. 61
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :