ประกาศเทศบาลตำบลโนนไทย เรื่อง ให้เจ้าของป้ายที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2561 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

26 ธ.ค. 60
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :