ประกาศเทศบาลตำบลโนนไทย เรื่อง ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ ในเขตเทศบาล ตำบลโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา อันต้องเสียภาษีโรงเรื่องและที่ดิน ประจำปี 2561 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

26 ธ.ค. 60
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :