ประกาศเทศบาลตำบลโนนไทย เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ขำรุด ของเทศบาลตำบลโนนไทย

16 ก.ย. 62