ประกาศเทศบาลตำบลโนนไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย และลูกจ้างประจำ ในสังกัดเทศบาลตำบลโนนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

30 ธ.ค. 63