ประกาศเทศบาลตำบลโนนไทย เรื่อง รายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติงาน “ระดับดีเด่นและดีมาก” ประจำปีงบประมาณ 2565 สำหรับรอบการประเมิน ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565

26 เม.ย. 65