ประกาศเทศบาลตำบลโนนไทย เรื่อง การประกาศใช้แผนพัฒนา(พ.ศ.2566-2570) เพิ่มเติมครั้งที่ 1 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 1

30 มิ.ย. 65