ประกาศเทศบาลตำบลโนนไทย เรื่อง นโยบายและมาตรการลด ละ เลิก การใช้ภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ในพื้นที่เทศบาลตำบลโนนไทย(เทศบาลตำบลโนนไทย)

29 มิ.ย. 65