ประกาศเทศบาลตำบลโนนไทย เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รายจ่ายค้างจ่าย) ครั้งที่ 3/2565

23 มี.ค. 66