ประกาศเทศบาลตำบลโนนไทย เรื่อง การโองเงินงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 14/2566

24 ก.ค. 66