ประกาศเทศบาลตำบลโนนไทย เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 6/2566 (รายจ่ายค้างจ่าย) กรณีก่อหนี้ผูกพัน งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

18 ธ.ค. 66