ประกาศเทศบาลฯ เรื่องการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ การประปา ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ 2/2565

04 ก.พ. 65