ประกาศเทศบาลฯ เรื่องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ของประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ (รายจ่ายค้างจ่าย) งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

06 มิ.ย. 66
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :