ประกาศเทศบาลฯ เรื่องกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด คสล. ข้างถนนเทศบาล ๒ ซอย ๒o/๑ ทางเข้าบ้านนายสวัสดิ์ ศรีอภัย ถึงถนนสระนาหว้า (สองข้าง) หมู่ที่ ๑o บ้านโนนพริก ตำบลโนนไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

20 พ.ค. 67
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :