ประกาศเทศบาลฯ เรื่องกำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กเชื่อมระหว่างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกับห้องน้ำภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนไทย หมู่ที่ 10 บ้านโนนพริก ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

07 ส.ค. 66
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :