ประกาศเทศบาลฯ เรื่องกำหนดจำนวนครั้งของการลา การมาทำงานสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลและเลื่อนขั้นค่าจ้างของลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

03 ต.ค. 66
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :