ประกาศเทศบาลฯ เรื่องกำหนดจำนวนครั้งของการลา การมาทำงานสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานครูเทศบาล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

03 ต.ค. 66
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :