ประกาศเทศบาลฯ เรื่องกำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุงานจ้างเหมาติดตั้งวางระบบเครือข่ายสื่ออินเตอร์เน็ตภายในเขตเทศบาลโนนไทยและติดตั้งระบบโทรศัพท์สำนักงานแบบตอบรับอัตโนมัติ

27 ต.ค. 66
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :