ประกาศเทศบาลฯ เรื่องรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติงาน “ระดับดีเด่น” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สำหรับรอบการประเมิน ครั้งที่ ๒ (ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ – ๓o กันยายน ๒๕๖๖)

30 ต.ค. 66
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :