ประกาศเทศบาลฯ เรื่องรายชื่อผู้มีผลการปฎิบัติงาน “ระดับดีเด่นและดีมาก” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ สำหรับรอบการประเมิน ครั้งที่ ๑ ( ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕-๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ )

09 พ.ค. 66
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :