ประกาศเทศบาลฯ เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

27 ก.ย. 66
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :