ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ของประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 5/2564 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

27 ธ.ค. 64