ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชั้แจงงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ของประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 6/2564 (รายจ่ายค้างจ่าย) กรณีก่อหนี้ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ 2565

06 พ.ค. 65