ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชีแจงงบประมาณรายจ่ายทั่้วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1/2565

23 พ.ค. 65