ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2/2565

13 มิ.ย. 65