ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา ตรวจรับพัสดุงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนไทย หมู่ที่ 10 บ้านโนนพริก ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครรชสีมา

25 พ.ค. 65