ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง กำหนดจำนวนครั้งของการลา การมาทำงานสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลและเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ 2566

03 ต.ค. 65