ประกาศเทศบาลฯ เรื่อง ประกาศรายงานผลการปฏิบัติงานนายกเทศมนตรีตำบลโนนไทย รอบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565)

26 ธ.ค. 65