ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด ข้างถนนเทศบาล ๒ ซอย ๒๐/๑ ทางเข้าบ้าน นายสวัสดิ์ ศรีอภัย ถึงถนนสระนาหว้า (สองข้าง) หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนพริก ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

16 ก.ค. 64