ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิดข้างถนนเทศบาล 2 ซอย 20/1 ทางเข้าบ้านนายสวัสดิ์ ศรีอภัย ถึงถนนสระนาหว้า (สองข้าง) หมู่ที่ 10 บ้านโนนพริก ตำบลโนนไทย

13 ม.ค. 65