ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (จ้างเหมาออกแบบงานโครงการปรับปรุงและต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย (ด้านทิศตะวันออก) หมู่ที่ 1 บ้านสันเทียะ ตำบลโนนไทย)

21 ม.ค. 65