ประกาศให้เจ้าของป้ายที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา อันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2565 ไปรับแบบพิมพ์ และกรอกรายการในแบบพิมพ์ ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

01 ธ.ค. 64