ภาพแจกถุงยังชีพแก่ผู้ที่ได้ผลประทบจากการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ณ หอประชุมลำเชียงไกร ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา

21 พ.ค. 63