คำสั่งเทศบาลตำบลโนนไทย เรื่อง มอบอำนาจให้รองปลัดเทศบาลตำบลโนนไทย ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลโนนไทย

07 พ.ย. 60