ราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝาปิด คสล. ข้างถนนเทศบาล 2 ซอย 27 (ซอยเข้าบ้านนางสมปอง น้อยศรี) ถึงถนนกลางบ้านสันเทียะ (สองข้าง) หมู่ที่ 1 บ้านสันเทียะ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

11 ม.ค. 66