ราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลโนนไทย หมู่ที่ 1 บ้านสันเทียะ ตำบลโนนไทย อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

04 ส.ค. 66