รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

19 ส.ค. 65
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :