รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนไทย สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

03 พ.ย. 65