รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนไทย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕

03 ต.ค. 65