รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนไทย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๒ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

31 ส.ค. 65