รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลโนนไทย สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ วันที่ ๑๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

19 ส.ค. 65