รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลโนนไทย ในรอบเดือนสิงหาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

07 ก.ย. 63