รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลโนนไทย ในรอบเดือนกรกฎาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

07 ส.ค. 63