ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลโนนไทย รับการประเมินมาตรการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนเพื่อป้องกันและควบคุม COVID-19 จากสำนักงานสาธาณสุขอำเภอโนนไทย

29 มิ.ย. 63