เรื่อง การมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลหรือรองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลโนนไทย

10 ส.ค. 60
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :