เรื่อง การมอบอำนาจให้ปลัดเทศบาลหรือรองปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทนนายกเทศมนตรีตำบลโนนไทย

01 ต.ค. 61
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :