เรื่อง การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 12/2563

17 มิ.ย. 63
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :