เรื่อง กำหนดจำนวนครั้งของการลา การมาทำงานสาย เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนของพนักงานเทศบาลและการเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ ครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2563) ประจำปีงบประมาณ 2563

09 ต.ค. 62
ดาวน์โหลดเอกสารแนบ :